Regulamin sklepu i polityka prywatności

(wersja pdf do pobrania tutaj)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Na Zdrowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 228A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000397724, posługującą się numerami: NIP 9571024694, REGON 220846962 (dalej „Spółka”) oraz jej partnerów w postaci przedsiębiorców prowadzących działalność w Trójmieście (Dietetico Joanna Matuszyńska, ul. Królowej Jadwigi 137, 80-034 Gdańsk, NIP 8421600115, gdansk@catering-dietetyczny.pl , Warszawie (1. Dietmar Marek Mróz, ul. Grudzie 70, 05-119 Legionowo, NIP 5361323023, wawalegionowo@catering-dietetyczny.pl 2. Top-Diet Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska, ul. Warszawska 196A, 05-092 Łomianki, NIP 5261579415, wawalomianki@catering-dietetyczny.pl), Krakowie (Fresh Diet Grzegorz Kopciński, ul. Karłowicza 10, 40-145 Katowice, NIP 6443312351, krakow@catering-dietetyczny.pl) oraz Katowicach (Fresh Diet Grzegorz Kopciński, ul. Karłowicza 10, 40-145 Katowice, NIP 6443312351, katowice@catering-dietetyczny.pl) (dalej „Partnerzy”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.catering-dietetyczny.pl (dalej „Sklep Internetowy”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, a także politykę prywatności.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Usługi lub Produktu określonych w zamówieniu przez Klienta.

3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

7. Odbiorca – oznacza podmiot inny niż Klient, do którego ma być skierowana Dostawa i świadczenia z Umowy przez Sprzedawcę. Przepisy Regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Odbiorcy.

8. Produkt – oznacza produkty żywieniowe sprzedawane Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;

9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomną osobę prawną), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca nie jest Konsumentem.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca – oznacza Spółkę (tj. – jak wskazano wyżej w Regulaminie – Na Zdrowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 228A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerami: NIP 9571024694, REGON 220846962), e-mail: nazdrowie@catering-dietetyczny.pl lub Partnerów (tj. – jak wskazano wyżej w Regulaminie – oznacza przedsiębiorców prowadzących działalność w Trójmieście (Dietetico Joanna Matuszyńska, ul. Królowej Jadwigi 137, 80-034 Gdańsk, NIP 8421600115, gdansk@catering-dietetyczny.pl), Warszawie (1. Dietmar Marek Mróz, ul. Grudzie 70, 05-119 Legionowo, NIP 5361323023, wawalegionowo@catering-dietetyczny.pl, 2. Top-Diet Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska, ul. Warszawska 196A, 05-092 Łomianki, NIP 5261579415, wawalomianki@catering-dietetyczny.pl), Krakowie (Fresh Diet Grzegorz Kopciński, ul. Karłowicza 10, 40-145 Katowice, NIP 6443312351, krakow@catering-dietetyczny.pl) oraz Katowicach (Fresh Diet Grzegorz Kopciński, ul. Karłowicza 10, 40-145 Katowice, NIP 6443312351, katowice@catering-dietetyczny.pl), w zależności od tego, do którego podmiotu Klient skierował Zamówienie lub w zależności od miejsca świadczenia Dostawy (rozstrzygające jest miejsce świadczenia Dostawy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 Regulaminu).

13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie catering-dietetyczny.pl.

14. Usługi – odpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegające na dostarczaniu Klientowi programów dietetycznych, na podstawie których przygotowywane są zestawy gotowych posiłków (Produkty).

15. Zamówienie – złożenie za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Klienta żądania Dostawy, będące ofertą zawarcia Umowy, zgodne z treścią Regulaminu.

16. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług lub umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeku cywilnego, której przedmiotem są odpowiednio Usługi lub Produkty, zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

17. Facebook – oznacza serwis społecznościowy umieszczony w domenie www.facebook.com, poprzez który Klient może dokonać Rejestracji lub logowania do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Świadczenie Usług i sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego są realizowane przez na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na Stronie Internetowej.

2. Wszelkie informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności w zakresie wskazanych cen, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy.

3. Cena Usługi lub Produktu umieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu jest ceną brutto, zawierającą wartość podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

4. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub, na żądanie Klienta, fakturę potwierdzającą zawarcie Umowy w terminie lub momencie określonym przepisami prawa. Faktura może być doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać Usługę z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, oraz dostarczyć Produkt pozbawiony wad.

6. Rzeczywiste cechy Usług lub Produktów, takie jak kolor, mogą się różnić od cech widocznych na zdjęciach i wydrukach prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu.

7. Klient posiada możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat Usług lub Produktów, kontaktując się ze Sprzedawcą.

8. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wszelkich materiałów udostępnianych na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności do wzorców, w tym wzorców umów, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Usług lub Produktów przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie wyżej powołanych majątkowych praw autorskich, ustanowienie licencji na tych prawach czy praw własności intelektualnej w części lub w całości.

9. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

12. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interes Sprzedawcy.

14. Sprzedawca w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

2. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło oraz samodzielnie wybiera login. Rejestracja jest także możliwa poprzez serwis społecznościowy Facebook – w tym celu Klient winien kliknąć w ikonę „Zarejestruj się przez Facebook” znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poprzez tę formę Rejestracji otrzyma następujące informacje z serwisu społecznościowego Facebook: Twój profil publiczny i adres e-mail.

3. W celu dokonania Rejestracji Klient obowiązany jest podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko lub pełną nazwę;

  2. Adres zamieszkania, siedziby lub miejsce świadczenia działalności, pod który ma nastąpić Dostawa;

  3. Aktywny adres poczty elektronicznej;

  4. Telefon kontaktowy;

  5. Dane do faktury, jeżeli Klient będzie żądać jej wystawienia.

Poprzez podanie ww. danych Klient oświadcza, iż są one prawdziwe. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

Ustęp powyższy nie dotyczy Rejestracji poprzez serwis społecznościowy Facebook.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zagubienia lub udostępnienia przez Klienta osobom trzecim Hasła lub loginu lub danych do logowania poprzez serwis społecznościowy Facebook, a także w sytuacji, gdy podmiot nieupoważniony uzyskał dostęp do Konta Klienta popełniając czyn zabroniony.

5. W trakcie Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania Rejestracji.

6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem informacji handlowych przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego lub Rejestracji poprzez serwis społecznościowy Facebook Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub adres udostępniony przez Facebook, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

9. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta poprzez podanie loginu i ustalonego Hasła lub za pośrednictwem logowania się poprzez portal społecznościowy Facebook.

§ 4 Zamówienia

1. Sprzedawca świadczy Usługi lub dostarcza Produkty Klientowi po złożeniu Zamówienia przez Klienta. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wymaga przez niego uprzedniej Rejestracji, zgodnie z § 3 Regulaminu. Klient może złożyć Zamówienie również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – na adres Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej Sklepu. Świadczenie Usługi lub dostarczenie Produktu następuje po dokonaniu zapłaty za nie przez Klienta w pełnej wysokości i po otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia. Za dokonanie zapłaty uznaje się zaksięgowanie należności pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie od odpowiedniego podmiotu, wskazanego w § 5 Regulaminu, informacji o dokonaniu płatności przez Klienta.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu obowiązany jest do bycia zalogowanym na swoim Koncie Klienta w momencie składania Zamówienia.

4. Klient dokonując zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje Zamówienie wybierając Usługę lub Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Usługi lub Produktu do Zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod daną Usługą lub Produktem prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU, składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Usługi lub Produkty oraz Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

5. Klient posiada możliwość wskazania dokładnego terminu, w którym zamówione produkty mają zostać dostarczone, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10, 11, 12 oraz 13. Termin świadczenia nie może być krótszy niż dwa Dni Robocze.

6. Klient posiada możliwość wskazania przy składaniu Zamówienia, uwag do Zamówienia, w szczególności wskazań alergicznych lub żywieniowych, a także innego niż podany przy Rejestracji adresu, będącego adresem Dostawy.

7. Klient posiada możliwość wskazania przy składaniu Zamówienia danych innego podmiotu niż Klient, do którego ma być skierowane świadczenie z Umowy, tj. Odbiorcę. Niezależnie od skierowania świadczenia do Odbiorcy za wykonanie Umowy odpowiada Klient, jako jej strona.

8. Celem wskazania Odbiorcy, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych Odbiorcy:

  1. Imię i nazwisko lub pełną nazwę;

  2. Adres zamieszkania, siedziby lub miejsce świadczenia działalności, pod który ma nastąpić Dostawa;

  3. Aktywny adres poczty elektronicznej;

  4. Telefon kontaktowy;

  5. Dane do faktury, jeżeli Klient będzie żądać jej wystawienia.

Poprzez podanie ww. danych Klient oświadcza, iż są one prawdziwe.

Jeżeli Rejestracja nastąpiła poprzez serwis społecznościowy Facebook, a Klient nie podał przy Rejestracji swoich danych wskazanych w tym ustępie – zobowiązany jest podać przy składaniu Zamówienia.

9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy, której przedmiotem są Usługi lub Produkty będących przedmiotem Zamówienia.

10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, nie dotyczy to złożenia Zamówienia telefonicznego.

11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 9 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa. W przypadku Zamówienia telefonicznego momentem przyjęcia oferty zawarcia Umowy jest telefoniczne potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty zawarcia Umowy.

12. Do momentu otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem modyfikacji Zamówienia, w szczególności telefonicznie, i celem ustalenia szczegółów Dostawy, w szczególności jej terminu.

13. Do momentu otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia Sprzedawca weryfikuje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Sprzedawca posiada prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy: a. brak jest zamówionych Usług lub Produktu; b. brak jest możliwości realizacji Zamówienia w terminie określonym przez Klienta, c. dane Klienta lub Odbiorcy uniemożliwiają Dostawę lub podane zostały błędnie. O odmowie realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

14. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Klienta za Zamówienie, którego realizacji Sprzedawca odmówił, w terminie 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował Klienta o odmowie realizacji Zamówienia.

15. Sprzedawca zastrzega, że w tzw. okresach świątecznych, tj. w szczególności okresach między Świętami Bożego Narodzenia lub Sylwestrem lub w okresie między świętem Pierwszego a Trzeciego Maja, może nastąpić przerwa w realizacji Zamówień, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta na Stronie Internetowej Sklepu lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja złożonego Zamówienia jest w wybranym przez Klienta terminie niemożliwa, ustali z Klientem nowy termin realizacji tego Zamówienia.

16. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i zostaje rozwiązana z dniem jej wykonania, to jest z dniem przekazania przez Sprzedawcę zamówionych Usług lub Produktów Klientowi lub Odbiorcy. Za chwilę przekazania zamówionych produktów uznaję się chwilę wydania zamówionych produktów Klientowi lub Odbiorcy.

§ 5 Płatności

1. Jedynymi dopuszczalnymi formami płatności za Zamówienie są:

a)przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta lub zaksięgowanie należności pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Płatność za Zamówienie jest dokonywana przez Klienta niezwłocznie, bezpośrednio po dokonaniu Zamówienia poprzez przekserowanie na odpowiednie strony internetowej podmiotów wskazanych w ust. 1 powyżej.

3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Umowa uznana jest za niezawartą i nie rodzi po stronie Sprzedawcy jakiegokolwiek obowiązku świadczenia z Umowy na rzecz Klienta lub innego podmiotu.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 Regulaminu .

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10, 11, 12 oraz 13.

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych. Termin ten zaczyna biec od momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Zamówione Usługi lub Produkty są dostarczane przez Sprzedawcę do Klienta lub Odbiorcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od spisania właściwego protokołu. W przypadku powstania ubytku lub uszkodzenia z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wymieni przesyłkę na pozbawioną tych wad.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę obejmującą świadczone Usługi lub dostarczone Produkty.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem lub Odbiorcą celem ustalenia terminu, w którym Klient lub Odbiorca będzie obecny. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Klientem lub inną obiektywną przeszkodą w skutecznej Dostawie, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody w tym zakresie.

8. W sytuacji, gdy Klient lub Odbiorca jest osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a wskazany adres dostawy jest adresem jej siedziby lub miejscem wykonywania działalności, Zamówienie zostaje doręczone do recepcji lub sekretariatu.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 11.

3. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4. Zgodnie z Art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Klient, będący Konsumentem, na podstawie przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyraża zgodę na rozpoczęcie i zakończenie realizacji świadczeń z Umowy ze strony Sprzedawcy w terminie przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Po zakończeniu realizacji Usługi, Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.

6. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone, przykładowo, pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania wszelkich dokonanych na rzecz Klienta świadczeń.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Anulowanie przyjętego do realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia może nastąpić za porozumieniem stron tylko w sytuacji, gdy realizowane Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest w trakcie realizacji, a jego anulowanie jest możliwe i nie powoduje szkód po stronie Sprzedawcy.

§ 8 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji oraz dokonywanie Zamówień.

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne i rękojmia za wady

1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Wniesienie reklamacji do któregokolwiek z Partnerów lub Spółki oznacza skuteczne wniesienie reklamacji niezależnie z działalnością którego Partnera lub Spółki reklamacja dotyczy.

2. Klient dokonujący reklamacji jest zobowiązany do szczegółowego podania przyczyn reklamacji, danych Klienta oraz adresu Klienta.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

4. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Reklamacje oparte na różnicy rzeczywistych cech Produktu takich jak kolor, od cech widocznych na zdjęciach i wydrukach prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, nie podlegają uwzględnieniu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian wzorów i kolorów opakowań Produktów, a także materiałów wykorzystywanych do ich produkcji.

9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy (nazdrowie@catering-dietetyczny.pl). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 10 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umów, których przedmiotem jest Usługa lub Produkt)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 11 Polityka prywatności

[Postanowienia ogólne dot. ochrony danych osobowych ]

1. Niniejszy paragraf określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie – wykonującym obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) – jest Sprzedawca. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że każdy ze Sprzedawców pełni funkcję Administratora danych osobowych.

3. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta co w konsekwencji oraz uniemożliwia złożenie i realizację ewentualnych Zamówień Klienta.

7. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta, a także w innych przypadkach przewidzianych prawem.

9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

[Sposób zbierania danych]

11. Sprzedawca zbiera informacje dotyczące Klientów. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) Rejestracji w Sklepie Internetowym;

b) składania Zamówienia w Sklepie Internetowym;

c) korzystania z formularza kontaktowego.

12. W przypadku Rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient podaje dane jak w § 3 ust. 8 :

13. Podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne Hasło do swojego Konta Klienta. Klient może zmienić Hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w ust. 33 poniżej. Nie dotyczy to Rejestracji poprzez serwis społecznościowy Facebook.

14. W przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje lub może podać dane wskazane w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8.

15. W przypadku skorzystania z Formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu.

16. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

17. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.

[Wykorzystanie zebranych danych]

18. W przypadku dokonania Rejestracji w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia Konta Klienta i zarządzania nim.

19. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych Produktów lub Usług, jeśli Sprzedawca posłuży się firmą kurierską.

21. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.

22. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

[Mechanizm cookies, adres IP]

22. Sklep Internetowy używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sprzedawcę na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa to dopuszcza. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, pewien czas trwałości oraz indywidualną, losowo wybraną, liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sprzedawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

23. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

24. Sprzedawca wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i Hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

25. Sprzedawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego poprzez logowanie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook oraz popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

26. Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów w swoich przeglądarkach. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

27. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

[Dostęp do danych i zabezpieczenia]

28. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)

29. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Sprzedawcy.

30. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

31. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący Regulamin, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń od danego Klienta, a także w innych – prawem przepisanych – okolicznościach.

32. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób Hasło Sklep umożliwia wygenerowanie nowego Hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego Hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Nowe Hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu Konta Klienta.

33. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2017 r., tj. z dniem jego publikacji na Stronie Internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy Trójmiasto

……………………………………………

Miejscowość i data

Dietetico Joanna Matuszyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 137 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańsk pod numerem 152108 , posługującą się numerami: NIP 8421600115, REGON 221189940

e-mail: gdansk@catering-dietetyczny.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następujących usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania rzeczy/usługi: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ______________________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy Warszawa Legionowo (Wschód)

……………………………………………

Miejscowość i data

Dietmar Marek Mróz z siedzibą w Legionowie przy ul. Grudzie 70 , wpisaną do ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Jabłonna pod numerem 4083 , posługującą się numerami: NIP 5361323023, REGON 016021805

e-mail: wawalegionowo@catering-dietetyczny.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następujących usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania rzeczy/usługi: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ______________________________________________________________

Załącznik nr 3 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy Warszawa Łomianki (Zachód)

……………………………………………

Miejscowość i data

Top-Diet Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawska 196A , wpisaną do ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łomianek pod numerem 10624 , posługującą się numerami: NIP 5261579415, REGON 142822284

e-mail: wawalomianki@catering-dietetyczny.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następujących usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania rzeczy/usługi: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ______________________________________________________________

Załącznik nr 4 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy Katowice

……………………………………………

Miejscowość i data

Fresh Diet Grzegorz Kopciński z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 10 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującą się numerami: NIP 6443312351, REGON 361131410

e-mail: katowice@catering-dietetyczny.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następujących usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania rzeczy/usługi: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ______________________________________________________________

Załącznik nr 5 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy Kraków

……………………………………………

Miejscowość i data

Fresh Diet Grzegorz Kopciński z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 10 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującą się numerami: NIP 6443312351, REGON 361131410

e-mail: krakow@catering-dietetyczny.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następujących usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania rzeczy/usługi: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ______________________________________________________________

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy

……………………………………………

Miejscowość i data

Na Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 228A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000397724, posługującą się numerami: NIP 9571024694, REGON 220846962

e-mail: nazdrowie@catering-dietetyczny.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następujących usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania rzeczy/usługi: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ______________________________________________________________